+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Fİkİr Ve Sanat Eserlerİnİn Çeşİtlerİ

1.İlim ve Edebiyat Eserleri
2.Musiki Eserleri
3.Güzel Sanat Eserleri
4.Sinema Eserleri
5.İşlenmeler ve Derlemeler
6.Bilgisayar Programları
7.Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler

1.İlim ve Edebiyat Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler ilim ve edebiyat eseri olarak kabul edilmiştir.

- Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler,
- Her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; (Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmazlar.)
- Her nevi rakıslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri;
- Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografya’ya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimarı maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri,

2.Musiki Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda, her nevi sözlü ve sözsüz besteler, musiki eseri olarak kabul edilmiştir.

3.Güzel Sanat Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler güzel sanat eseri olarak kabul edilmiştir.
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, estetik değere sahip olan;
- Yağlı ve sulu boya tablolar,
- Her türlü resimler, desenler, pasteller,
- Gravürler, güzel yazılar ve tezhipler,
- Kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi.
- Heykeller, kabartmalar ve oymalar.
- Mimarlık eserleri.
- El işleri ve küçük sanat eserleri,
- Minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri,
- Tekstil, moda tasarımları.
- Fotografik eserler ve slaytlar,
- Grafik eserler,
- Karikatür eserleri,
- Her türlü tiplemeler,

4.Sinema Eserleri
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisi, sinema eseri olarak kabul edilmiştir.

5.İşlenmeler ve Derlemeler
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıdaki özelliklere sahip eserler işlenme ve derleme eser olarak kabul edilmiştir.
- Tercümeler,
- Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi,
- Musıki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulmasi veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması,
- Musıki aranjman ve tertipleri,
- Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması,
- Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi,
- Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hala getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır.),
- Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması,
- Bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya herhangi bir değişim yapılması,
- Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanlarıdır. (Ancak, burada sağlanan koruma, veri tabani içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemez)
- İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirmemek şartıyla oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlenmeler

6.Bilgisayar Programları
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar ve emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışması olarak kabul edilmiştir.

7.Alenileşmiş ve Yayımlanmış Eserler
Hak sahibinin rızasıyla umuma arz edilen bir eser alenileşmiş sayılır.

Bir ederin aslından çoğaltma ile elde edilen nüshaları hak sahibinin rızasıyla satışa çıkarılma veya dağıtılma yahut diğer bir şekilde ticaret mevkiine konulma suretiyle umuma arz edilirse o eser yayımlanmış sayılır.

5680 sayılı Basın Kanununun 3′üncü maddenin 2′nci fıkrası hükmü mahfuzdur.

 

Üste Git