+90 (0212) 290 62 72 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 72 (pbx) - Mail: info@basalanpatent.com.tr

Eureka Nedİr

EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500′den fazla Ar-Ge projesinin desteklenmesini ve 25 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır.

EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

- ikili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini,

- şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,

- kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,

- EUROSTARS programı ile de KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve avantajlı bir şekilde desteklenmesini hedeflemektedir.

ÜYE ÜLKELER

2007 yılı itibariyle Ülkemizin de arasında bulunduğu 38 ülke ve Avrupa Birliği EUREKA üyesidir.

Avusturya İspanya Polonya
Belçika İsveç Portekiz
Çek Cumhuriyeti İsviçre Romanya
Danimarka İsrail Rusya Federasyonu
Estonya İtalya San Marino
Fas İzlanda Sırbistan
Finlandiya Letonya Slovakya
Fransa Litvanya Slovenya
Güney Kıbrıs RumYönetimi Lüksemburg Türkiye
Hollanda Macaristan Ukrayna
Hırvatistan Malta Yunanistan
İngiltere Monako Avrupa Birliği

EUREKA platformundaki ikili ve çoklu projelere, küme projelerine ve EUROSTARS projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları,

-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik ve Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları çerçevesinde desteklenmektedir.

Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilirler.

Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi?

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, üniversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

Hangi giderler desteklenecektir?

EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:

- Personel giderleri.

- Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,

- Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

- Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

- Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

- Malzeme ve sarf giderleri,

- Yeminli mali müşavir giderleri.
Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?

EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Projelere sağlanan desteğin oranı nedir?

EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

YENİ BİR EUREKA PROJESİ BAŞLATMAK

1. Ar-Ge fikrinin projelendirilmesi

2. Ortak arama

3. Proje başvuru formlarının hazırlanması

4. Değerlendirme süreci ve projenin EUREKA etiketi alması

DESTEK SÜRECİ

GENEL BİLGİLER

Desteklenmesine karar verilen EUREKA projeleri kapsamında yapılan harcamalar için destek talepleri, 1 Ocak  30 Haziran ve 1 Temmuz -31 Aralık tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemler halinde yapılmalıdır. Destek talebi için aşağıda belirtilen başvuru formlarının en geç ilgili dönemi takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Projelerin dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01 biri asıl ve sıcak imzalı, iki kopya olmak üzere Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları (Uygulama Esasları)na uygun olarak hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurulmalıdır.

Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler gereğince Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak hazırlanan Mali Rapor, Yeminli Mali Müşavire değerlendirilip, tasdiki yaptırılarak Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500-03) Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01 ekinde sunulmalıdır.

AGY303-01 ön değerlendirme sonrasında projenin izleyicisine gönderilmektedir. İzleyici AGY303-01 inceledikten sonra proje sahibi kuruluş yerinde ziyaret ederek projenin dönemsel gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme alarak, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01′nu hazırlamaktadır.

AGY303-01 dönem başvurusu, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01 ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-03 sonrasında yapılan incelemeler neticesinde uygun bulunan destek tutarı firmanın bildirdiği banka hesabına aktarılır.

Üste Git